مرکز تحقیقات نانوفناوری در دارورسانی با مأموریت ایجاد فضای تحقیقاتی چند رشته ای، جهت فراهم نمودن فضای تخصصی و حمایت از همکاری بین انجمن های علمی و سازمان های رسمی برای طراحی و توسعه سیستم های نانودارویی به عنوان عوامل درمانی و ابزار تشخیص در بیمار در سال 2012 میلادی تاسیس گردید.

Feature Slides

 

مقالات جدید

1. Monajati M,. Borandeh S,. Hesami A,. Mansouri D,. Tamaddon AM. Immobilization of l-asparaginase on aspartic acid functionalized graphene oxide nanosheet: Enzyme kinetics and stability studies. Chemical Engineering Journal. 2018, 354, 1153-63.

 (more)

           

 آدرس مقالات  
مرکز تحقیقات نانوفناوری در دارورسانی

فارسی
مرکز تحقیقات نانو فناوری در دارورسانی،دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران


:English

Center for Nanotechnology in Drug Delivery, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz-Iran


 لینک های مفید