مرکز تحقیقات نانوفناوری در دارورسانی با مأموریت ایجاد فضای تحقیقاتی چند رشته ای، جهت فراهم نمودن فضای تخصصی و حمایت از همکاری بین انجمن های علمی و سازمان های رسمی برای طراحی و توسعه سیستم های نانودارویی به عنوان عوامل درمانی و ابزار تشخیص در بیمار در سال 2012 میلادی تاسیس گردید.

Feature Slides

 

مقالات جدید

1. Mostoufi H,. Yousefi G,. Tamaddon AM,. Firuzi O. Reversing multi-drug tumor resistance to Paclitaxel by well-defined pH-sensitive amphiphilic polypeptide block copolymers via induction of lysosomal membrane permeabilization. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019, 174, 17-27.

2. Oliyaei N,. Moosavi-Nasab M,. Tamaddon AM,. Fazaeli M. Preparation and characterization of porous starch reinforced with halloysite nanotube by solvent exchange method. International Journal of Biological Macromolecules. 2019, 123, 682-90.

3. Monajati M,. Borandeh S,. Hesami A,. Mansouri D,. Tamaddon AM. Immobilization of l-asparaginase on aspartic acid functionalized graphene oxide nanosheet: Enzyme kinetics and stability studies. Chemical Engineering Journal. 2018, 354, 1153-63.

 (more)

           

 آدرس مقالات  
مرکز تحقیقات نانوفناوری در دارورسانی

فارسی
مرکز تحقیقات نانو فناوری در دارورسانی،دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز - ایران


:English

Center for Nanotechnology in Drug Delivery, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz-Iran


 لینک های مفید